Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że jej spółka zależna P4 sp. z o.o. („Play”) w dniu 8 stycznia 2021 r. złożyła deklarację korygującą w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2017. W związku z powyższym, Play wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 13.665.779 PLN plus 4.194.454 PLN odsetek ustawowych.

Złożona korekta odzwierciedla ustalenia doręczonego w dniu 7 stycznia 2021 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń prowadzonej przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. W wyniku kontroli organ uznał, że Play był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5%.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR - informacje poufne.