Rada Dyrektorów spółki Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. P4 sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Spółki („P4”) podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 500.000 niezabezpieczonych obligacji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500.000.000 PLN („Obligacje”), w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129 („Emisja”). P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowe informacje dotyczące Emisji:

1. Oznaczenie serii: B

2. Maksymalna liczba emitowanych Obligacji: 500.000

3. Dzień Emisji: 29 grudnia 2020

4. Dzień Wykupu: 29 grudnia 2027

5. Maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 500.000.000 PLN

6. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN

7. Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 PLN

8. Oprocentowanie: zmienne

9. Stopa Bazowa: WIBOR 6M

10. Marża Odsetkowa: 185 bps;

11. Okresy odsetkowe: Półroczne

12. Cel emisji: Nieokreślony

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.