Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2020 z dnia 21 września 2020 r. informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienie dotyczące podsumowania wezwania na sprzedaż akcji Spółki od Iliad S.A. (société anonyme), spółki prawa francuskiego z siedzibą we Francji pod adresem 16, rue de la Ville-L’Evêque, 75008 Paryż, zarejestrowanej w rejestrze spółek w Paryżu pod numerem 342 376 332 („Wzywający”).

Zgodnie z Art. 77 ust. 7 w zw. z Art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), Wzywający niniejszym informuję, iż w dniu 20 listopada 2020 r. w wyniku transakcji nabycia akcji Play Communications S.A. („Spólka”) objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, która zostanie rozliczona w dniu 25 listopada 2020 r. („Transakcja") ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 21 września 2020 r., zgodnie z Art. 90a ust. 2 ustawy o ofercie oraz luksemburskiej ustawy z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ofert przejęć, (ze zmianami), Wzywający poprzez swój Podmiot bezpośrednio zależny Iliad Purple S.A.S. (société par actions simplifiée), spółki prawa francuskiego z siedzibą we Francji pod adresem 16, rue de la Ville-L'Evêque, 75008 Paryż, zarejestrowanej w rejestrze spółek w Paryżu pod numerem 537 915 05 („Nabywający") nabył 143 809 764 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące ok. 56,48% wszystkich akcji Spółki i odpowiadające 143 809 764 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących ok. 56,48% ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę spowodowało przekroczenie pośrednio progu 95% ogólnej liczby głosów z akcji akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Przed Transakcją Wzywający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio przez swoje podmioty pośrednio zależne Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Nikelo Holdings Limited (nabyte w dniu 18 listopada 2020 r. przez Nabywającego) posiadał 102.321.264 (słownie: sto dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujących ok, 40,18% wszystkich akcji Spółki i odpowiadające 102.321.264 (słownie: sto dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) glosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących ok. 40,18% ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Po Transakcji Wzywający pośrednio przez swój podmiot bezpośrednio zależny Nabywającego oraz przez swoje podmioty pośrednio zależne Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Nikelo Holdings Limited posiada 246.131.028 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji Spółki reprezentujących ok. 96,66% wszystkich akcji Spółki i odpowiadających 246.131.028 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących ok. 96,66% ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Wzywający informuje, że podmioty od niego zależne (inne niż Nabywający oraz Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Nikelo Holdings Limited) nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Ponadto, Wzywający, informuje że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Ponadto, Wzywający informuje, że on ani żaden z jego podmiotów zależnych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie i liczba głosów z akcji w Spółce wynikająca z takich instrumentów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 ustawy o ofercie, wynosi 0.

Łączna liczba głosów z akcji w Spółce posiadanych pośrednio przez Wzywającego (tj. łączna suma, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie) wynosi 246.131.028 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę stanowiących ok. 96,66% ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR