Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od Kenbourne Invest II S.à r.l.. Powiadomienie załączono do tego raportu.

Podstawa prawna:

Artykuł 19 ust. 3 MAR

Powiadomienie - Kenbourne 2020.11.23 (PDF)