Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach („Powiadomienia”), o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od Nikelo Holdings Limited oraz Tollerton Investments Limited. Powiadomienia załączono do tego raportu.

Podstawa prawna:

Artykuł 19 ust. 3 MAR

Nikelo - Powiadomienie z tytułu 19 (1) MAR (PDF)   

Nikelo - Powiadomienie z tytułu 19 (1) MAR (PDF)