Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) z dnia 25 września 2020 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 400 385 (czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zarejestrowanie Akcji ma związek z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 48,0462 EUR z 30 507,05892 EUR do kwoty 30 555,10512 EUR ogłoszonym 22 sierpnia 2020 roku w raporcie bieżącym numer 28/2020.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR