Rada Dyrektorów Play Communications S.A.(„Spółka”) informuje, że powzięła informację o ogłoszeniu w dniu 21 września 2020 r. przez spółkę Iliad S.A. („Wzywający”), za pośrednictwem Société Générale S.A. Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska SA – Biuro Maklerskie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 254.225.491 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji zwykły na okaziciela Spółki, po cenie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za jedną akcję i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 6(1) Luksemburskiego Prawa o Ofertach Przejęcia z dnia 19 maja 2006 r. w związku z art. 90a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

Pełny tekst Wezwania, przekazany Spółce przez Wzywającego, który został jednocześnie opublikowany w języku polskim za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej załączony jest do niniejszego raportu bieżącego.

Stanowisko Rady Dyrektorów Spółki w sprawie Wezwania zostanie opublikowane przez Spółkę w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Załączniki:

Dokument Wezwania.

Dokument Wezwania (PDF)   

Dokument wezwania po konsultacji z CSSF (PDF)