Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniach 21 oraz 22 sierpnia 2020 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach („Powiadomienia”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od członków Zarządu P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów. Powiadomienia, stanowiące załączniki do tego raportu, dotyczą alokacji i subskrypcji akcji motywacyjnych pod programami motywacyjnymi.

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Powiadomienie MAR J.M. Harion (PDF)   

Powiadomienie MAR M. Szul (PDF)   

Powiadomienie MAR M. Wawrzynowicz (PDF)   

Powiadomienie MAR M. Noesgaard (PDF)