Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r., w ramach programu motywacyjnego Performance Incentive Plan został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 48,0462 EUR z obecnych 30 507,05892 EUR do kwoty 30 555,10512 EUR poprzez emisję 400,385 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, wyemitowanych do członków Zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR