Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Kenbourne Invest II S.à r. l. Powiadomienie (załącznik do tego raportu) dotyczy ustanowienia zabezpieczenia na rachunku inwestycyjnym, na którym znajdują się akcje Play Communications S.A. należące do Kenbourne Invest II S.à r. l.

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Kenbourne Notification (PDF)