Rada Dyrektorów Play Communications S.A., luksemburskiej spółki akcyjnej (société anonyme), z siedzibą przy rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B183803 (dalej określana jako „Spółka”), której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Dyrektorów z dnia 14 kwietnia 2020, Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości PLN 1.65 za akcję.

Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 4 maja 2020 r. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Dywidenda okresowa będzie wypłacona na podstawie opublikowanych w 2019 r. oczekiwań co do jej zakresu – do wypłaty w 2020 r. na podstawie wyników roku 2019. W związku z przyczynami natury technicznej, dywidenda jest wypłacana w formie okresowej dywidendy, gdyż Spółka zaksięgowała dywidendę otrzymaną od P4 sp. z o.o. dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku.

Dywidenda będzie wypłacona 12 maja 2020 roku za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) poprzez przelew określonych kwot na konta akcjonariuszy za pośrednictwem rachunków bankowych banków będących uczestnikami KDPW, na których zdeponowane są akcje akcjonariuszy.

Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia w płatności dywidendy przez KDPW, ich członków lub banków prowadzących rachunek bankowy, na którym zdeponowane są akcje akcjonariuszy wynikające z niepełnych informacji przekazanych do tych banków lub wynikających z czasu potrzebnego do przetworzenia danych. Jednocześnie, Spółka przypomina akcjonariuszom, by skontaktowali się z ich bankami prowadzącymi rachunek bankowy, na którym zdeponowane są ich akcje w celu sprawdzenia, że akcjonariusze przekazali wszystkie informacje wymagane do wypłaty dywidendy oraz w celu przekazania wszelkich innych danych w czasie okresu ustalenia praw do dywidendy.

Kwestie podatkowe związane z wypłatą dywidendy powinny zostać skonsultowane z profesjonalnymi doradcami podatkowymi.

Raport ten został opublikowany na stronie internetowej Spółki oraz na stronie GPW.

Podstawa prawna:

Artykuł 16 of ustawy luksemburskiej z dnia 11 stycznia 2008 roku o wymogach dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, ze zmianami.