Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Zarządu GPW nr 148/2020 z dnia 5 marca 2020 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 91,873 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje”). Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 6 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 marca 2020 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „LU1642887738”.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR