Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) z dnia 4 marca 2020 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 91.873 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zarejestrowanie Akcji ma związek z:

  • podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.84608 EUR z 30,496.03416 EUR do kwoty 30,500.88024 EUR poprzez emisję 40,384 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 10 stycznia 2020 roku w raporcie bieżącym numer 1/2020, oraz
  • podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.17868 EUR z 30,500.88024 EUR do kwoty 30,507.05892 EUR poprzez emisję 51,489 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 5 lutego 2020 roku w raporcie bieżącym numer 5/2020.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR