Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach („Powiadomienia”), o których mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Wojciecha Danieluka, Piotra Kuriaty oraz Michała Ziółkowskiego tj. członków Zarządu P4 Sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów. Powiadomienia stanowią załącznik do tego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Powiadomienia MAR 2020.01.14 (PDF)