Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r., w ramach programu motywacyjnego Performance Incentive Plan V3 został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.84608 EUR z obecnych 30,496.03416 EUR do kwoty 30,500.88024 EUR poprzez emisję 40,384 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, wyemitowanych do członków Zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR