W nawiązaniu do raportu bieżącego 41/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., Rada Dyrektorów spółki Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że P4 sp. z o.o. („P4”), spółka całkowicie zależna od Spółki dokonała emisji 1.500 obligacji serii A o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN („Obligacje”), które w dniu 13 grudnia 2019 r. zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

P4 będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR.