Rada Dyrektorów spółki Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. P4 sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Spółki („P4”), podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1.500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN („Obligacje”), w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a), (b) oraz (c) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129 („Emisja”). P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowe informacje dotyczące Emisji:

 1. Oznaczenie serii: A
 2. Maksymalna liczba emitowanych Obligacji: 1.500
 3. Dzień Emisji: 13 grudnia 2019
 4. Dzień Wykupu: 11 grudnia 2026
 5. Maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 750.000.000 PLN
 6. Wartość nominalna jednej Obligacji: 500.000 PLN
 7. Cena emisyjna jednej Obligacji: 500.000 PLN
 8. Oprocentowanie: zmienne
 9. Stopa Bazowa: WIBOR 6M
 10. Marża Odsetkowa: 175 bps;
 11. Okresy odsetkowe: Półroczne
 12. Cel emisji: Nieokreślony

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR.