Rada Dyrektorów spółki Play Communications („Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. P4 sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Spółki („P4”), zawarła z Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę dotyczącą ustanowienia Programu Emisji Obligacji („Program”) w ramach którego P4 będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2.000.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy złotych) w danym czasie.

P4 zamierza dokonać pierwszej emisji obligacji w ciągu trzech miesięcy od ustanowienia Programu. Oferta obligacji będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i będzie dokonana w trybie oferty publicznej na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129. Ostateczna decyzja dotycząca szczegółowych warunków pierwszej emisji obligacji zostanie zatwierdzona odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będzie uzależniona od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.