Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka lub P4 sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Spółki, zamierza ustanowić Program Emisji Obligacji („Program”) w ramach którego emitent będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2.000.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy złotych) w danym czasie.

Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (włącznie), będą przeprowadzane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

W związku z zamiarem ustanowienia Programu, powołane zostały Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. do pełnienia funkcji Współprowadzących Księgę Popytu i Współorganizatorów Programu.

Ostateczna decyzja dotycząca ustanowienia Programu, jego warunki oraz decyzja w sprawie emisji Obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będą uzależnione od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR.