Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Zarządu GPW nr 1066/2019 z dnia 8 października 2019 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 220.724 (dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje”). Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 10 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 października 2019 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „LU1642887738”.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR