Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2019 roku. Uchwały wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGM Voting Results (PDF)