Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) Nr 823/2019 z dnia 7 października 2019 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 179.834 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zarejestrowanie Akcji ma związek z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 21.58008 EUR z obecnych 30,474.45408 EUR do kwoty EUR 30,496.03416 EUR poprzez emisję 179.834 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 27 września 2019 roku w raporcie bieżącym numer 28/2019.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR