Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Decyzji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) Nr 778/2019 z dnia 24 września 2019 r., na podstawie której KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 40.890 (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zarejestrowanie Akcji ma związek z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.9068 EUR z obecnych 30,469.54728 EUR do kwoty 30,474.45408 EUR poprzez emisję 40,890 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda ogłoszonym 7 sierpnia 2019 roku w raporcie bieżącym numer 19/2019.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR