W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019, Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2019 r. notariusz luksemburski poprawił akt notarialny z dnia 8 sierpnia 2019 r., który zawierał błąd matematyczny w liczbie wyemitowanych akcji w ramach programów motywacyjnych (Value Development Plan 4, Value Development Plan 4bis, Performance Incentive Plan oraz Performance Incentive Plan V2), w związku z czym kapitał zakładowy Spółki został powiększony o kwotę 21.58008 EUR (odpowiednik 0,07%) z obecnych 30,474.45408 EUR do kwoty 30,496.03416 EUR poprzez emisję 179,834 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego w ramach dostępnego kapitału docelowego (autoryzowanego), o którym mowa w artykule 6 statutu Spółki ustanowionym w dniu 27 lipca 2017 roku w akcie notarialnym o podwyższeniu kapitału, wyemitowanych do członków Zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR