Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 i 9 września 2019 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach („Powiadomienia”), o których mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Limited. Powiadomienia (załączniki do tego raportu) dotyczą sprzedaży akcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Kenbourne MAR Notification (PDF)   

Tollerton MAR Notification (PDF)