Rada dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka dowiedziała się dziś z komunikatu rynkowego o poniższej treści (komunikat ukazał się w języku angielskim) o cenie akcji w ogłoszonym przez Kenbourne Invest S.A. („Kenbourne”) oraz Tollerton Investments Ltd. („Tollerton”) w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji Spółki:

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Niniejszy komunikat stanowi reklamę i nie może być uznany za prospekt emisyjny lub ofertę nabycia instrumentów finansowych skierowaną do podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w innych jurysdykcjach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz nie można się na nie powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji. Złożenie jakiejkolwiek oferty nabycia akcji lub podjęcie decyzji przez inwestora powinno odbyć się wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Kenbourne oraz Tollerton ogłaszają cenę akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications S.A.

W dniu 4 września 2019 r. Kenbourne oraz Tollerton ogłosili cenę akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications S.A. skierowanej do inwestorów instytucjonalnych (“Oferta”) 23,096,237 akcji zwykłych Spółki stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki i 9,08% praw głosu w Spółce wynoszącą PLN 30,50 (trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

W związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. będą przedmiotem ograniczenia w ich zbywalności przez 180 dni, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyłączeń, na które Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu wyrazili zgodę.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. pełnili rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w Ofercie.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Kenbourne Invest S.A. ani Tollerton Investments Ltd. nie zamierzają rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz nie mają zamiaru przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest skierowany jedynie do Kwalifikowanych Instytucjonalnych Kupujących (Qualified Institutional Buyers - QIBs). Akceptując otrzymanie niniejszego komunikatu potwierdzasz, że jesteś Kwalifikowanym Instytucjonalnym Kupującym. Papiery wartościowe, o których mowa w komunikacie mogą być jedynie zbyt z zgodnie z Rozporządzeniem S (Regulation S) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), zgodnie z wyłączeniami od amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, wyłącznie do ograniczonej liczby Kwalifikowanych Instytucjonalnych Kupujących (zdefiniowanych w Regulacji 144a (Rule 144a) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych) oraz w innych określonych państwach wyłącznie do zatwierdzonych profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są papierami o ograniczonej zbywalności, zgodnie z definicją w Regulacji 144a amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych i jakikolwiek przydział papierów będzie dokonany na podstawie złożenia przez nabywcę oświadczenia inwestora.

Dystrybucja w Kanadzie do Akredytowanych Inwestorów w Ontario, Quebecu, Kolumbii Brytyjskiej, Albercie, Saskatchewan i Manitobie może być dostępna jedynie dla rachunków będących dopuszczonymi klientami.

Niniejszy komunikat pełni jedynie funkcje informacyjne i nie jest ofertą sprzedaży, nakłanianiem do nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której nakłanianie lub sprzedaż będą niezgodne z prawem oraz w szczególności nie jest dopuszczalne jego rozpowszechnianie, publikacja i dystrybucja w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Publikacja niniejszego komunikatu nie stanowi informacji, która ma zachęcać do kupna lub nabycia papierów wartościowych lub wymuszać ich kupno lub nabycie w rozumieniu artykułu 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 Ustawy o Ofercie.

Niniejszy komunikat i jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach i osoby otrzymujące niniejszy komunikat lub jakąkolwiek późniejszą ofertę powinny być poinformowane i powinny przestrzegać wszelkie restrykcje i nie powinny pod żadnym wypadkiem przekazywać niniejszego komunikatu do jakiejkolwiek innej osoby. Niestosowanie się do tych restrykcji może powodować złamanie praw dotyczących papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Ten komunikat jest skierowany wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej. W dodatku, w Wielkiej Brytanii, ten komunikat jest dystrybuowany i skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych którzy (i) są profesjonalnymi inwestorami objętymi Artykułem 19(5) brytyjskiego rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie Ustawy o rynkach i usługach finansowych („Rozporządzenie w sprawie promocji finansowej”, (ii) osób objętych jakąkolwiek kategorią osób opisaną w Artykule 49 Rozporządzenia w sprawie promocji finansowej oraz (iii) jakichkolwiek innych podmiotów, do których może być on skierowany zgodnie z prawem (wszystkie te osoby odtąd łącznie jako „odpowiednie osoby”). Jakiekolwiek inwestycje lub działalność inwestycyjna do których odnoszą się niniejsze materiały są dostępne jedynie dla odpowiednich osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż Wielka Brytanii i może być podejmowana jedynie przez takie osoby.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna dotycząca kupca akcji powinna być dokonana jedynie na podstawie informacji publicznie dostępnych. UBS Europe SE ani Santander Bank Polska S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za taką informację oraz nie była ona niezależnie weryfikowana ani przez UBS Europe SE, Santander Bank Polska S.A., Kenbourne Invest S.A. lub Tollerton Investments Ltd.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. działali na rzecz Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. i nikogo innego w związku z ofertą i nie są odpowiedzialni wobec nikogo innego niż Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd. za udzielanie porad lub ochrony klientom w związku z jakąkolwiek transakcją lub innymi sprawmi, o których mowa w niniejszym komunikacie.

UBS Europe SE i Santander Bank Polska S.A. mogą uczestniczyć w ofercie na zasadzie komercyjnej.”

 

Podstawa prawna: Art. 17 MAR.