Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburska spółka akcyjna (société anonyme), z siedzibą przy ulicy 4/6 rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowana w rejestrze luksemburskim Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés, Luksemburg) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godz. 9.30 w Siedzibie Spółki zlokalizowanej pod adresem 4/6 rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg.

Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów w siedzibie Spółki lub e-mailem, przesyłając zapytanie na adres OGM@playcommunications.com.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę:

  • odwiedzić naszą stronę internetową www.playcommunications.com;
  • skontaktować się z Sekretarzem Spółki pod następującymi numerami: +352 286848-124, +352 286848-128, +352 621833899, od 10:00 rano do 18:00 (CET) od poniedziałku do piątku;
  • wysłać nam e-mail na następujący adres: OGM@playcommunications.com

Performance Incentive Plan Rules V3 (PDF)   

PCSA OGM Attendance Proxy and Voting Form (PDF)   

PCSA OGM Convening Notice 8 October 2019 (PDF)   

Questions & Answers PIP V3 (PDF)