W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. („Dzień Zamknięcia”) P4 Sp. z o.o. („Play”), spółka w 100% zależna od Spółki, zawarła Przyrzeczoną Umowę Nabycia Akcji w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („3S”) i pośredniego nabycia wszystkich akcji we wszystkich spółkach zależnych od 3S („Transakcja”), ponieważ wszystkie warunki zawieszające w związku z Transakcją zostały spełnione, a zatem Transakcja została zamknięta.

Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) i trzech założycieli (akcjonariusze mniejszościowi).

Łączna wartość przedsiębiorstwa 3S i jego spółek zależnych („Grupa 3S”) wynosi 96 mln EUR (410 mln PLN), natomiast wartość kapitału własnego wynosi 78 mln EUR (333 mln PLN). Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Play finansowanie zewnętrzne.

Zapłata za akcje Grupy 3S, a także przeniesienie ich własności nastąpiły w Dniu Zamknięcia Transakcji.

Przejęcie Grupy 3S nie zmienia oczekiwań Play dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r. na podstawie wyników roku 2019.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR - informacje poufne.