Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach („Powiadomienia”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od członków Zarządu P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów. Powiadomienia (załączniki do tego raportu) dotyczą alokacji i subskrypcji akcji motywacyjnych pod programami motywacyjnymi.

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Notyfikacje MAR - Zarząd P4 Sp. z o.o. (PDF)