Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r., w ramach programu motywacyjnego Performance Incentive Plan V2 został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.9068 EUR z obecnych 30,469.54728 EUR do kwoty 30,474.45408 EUR poprzez emisję 40,890 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, wyemitowanych do Jean Marc Harion, członka Zarządu P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR