Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Kenbourne Invest S.A. Powiadomienie (załącznik do tego raportu) dotyczy ustanowienia zastawu finansowego na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji Play Communications S.A. przez Kenbourne Invest S.A.

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

Powiadomienie (PDF)