Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), Spółka publikuje informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione przez Zarząd Spółki odpowiednio w dniu 14 i 18 czerwca 2019 roku zgodnie z Artykułem 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

14 czerwca 2019 roku P4 sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Spółki (“Play”) złożyła ofertę wiążącą w związku z procesem nabycia wszystkich akcji w spółce 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (“3S”) (dalej jako “Transakcja”) i następnie w dniu 18 czerwca 2019 roku Play została przyznana wyłączność w Transakcji. Transakcja dotyczy bezpośredniego nabycia wszystkich akcji 3S posiadanych przez Ambrosia CEE Holding S.à r.l oraz trzech założycieli (akcjonariuszy mniejszościowych) oraz pośredniego nabycia wszystkich akcji spółek zależnych od 3S.

Zarząd Spółki zdecydował się opóźnić ujawnienie powyższej informacji poufnej w związku z tym, że w opinii Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby negatywnie wpłynąć na negocjacyjną pozycję Play, spowodować niepewność co do jej przyszłych planów oraz implementacji przyjętej strategii. Ponadto, natychmiastowe ujawnienie informacji poufnej mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym przez inwestorów i akcjonariuszy Spółki, jak również mogłoby to w sposób nieuzasadniony wpłynąć na cenę akcji Spółki.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ustęp 1 i 4 MAR – informacja poufna i opóźnienie ujawnienia informacji poufnej.