Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Uchwały wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Resolutions of Annual General Meeting of Shareholders and voting results (PDF)