Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach („Powiadomienie”), o których mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Kenbourne Invest S.A.. Powiadomienie dotyczy zakupu 733,834 akcji (0.29% wszystkich akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 of MAR

Kenbourne Notification 3.04.2019 (PDF)