Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach („Powiadomienie”), o których mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Tollerton Investment Ltd. Powiadomienie dotyczy zakupu 2,601,026 akcji (1.02% wszystkich akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 of MAR

 

Tollerton Notification 2019.03.08 (PDF)