Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburska spółka akcyjna (société anonyme), z siedzibą przy ulicy du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowana w rejestrze luksemburskim Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés, Luksemburg) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9.30 w Le Royal Hotels & Resorts zlokalizowanym pod adresem 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg.

Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów w siedzibie Spółki lub e-mailem, przesyłając zapytanie na adres AGM@playcommunications.com.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę:

  • odwiedzić naszą stronę internetową www.playcommunications.com;
  • skontaktować się z Sekretarzem Spółki pod następującymi numerami: +352 286848-124, +352286848-128, +352 621833899, od 10:00 rano do 18:00 (CET) od poniedziałku do piątku;
  • wysłać nam e-mail na następujący adres: AGM@playcommunications.com

 

PCSA Consolidated Financial Statements Year End 2018 (PDF)   

PCSA Separate Financial Statements Year End 2018 (PDF)   

PCSA AGM Attendance Proxy and Voting Form 16 April 2019 (PDF)   

Play Communications S.A. AGM Convening Notice 16 April 2019 (PDF)