Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcji („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Andrzeja Olechowskiego, który pełni funkcję dyrektora w radzie dyrektorów Play Communications S.A. Powiadomienie (załączone do raportu) dotyczy zakupu 2 000 akcji.

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

MAR Notificatio (PDF)