Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyły się 7 czerwca 2018 roku podjęły następujące uchwały:

Załącznik nr 1 – uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 2 – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.

AGM Voting (PDF)  
EGM Voting (PDF)