Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcji („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Olympia Group SA, pośredniego akcjonariusza w Spółce. Powiadomienie dotyczy zakupu 15 025 akcji (0,006% wszystkich akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 of MAR

Notyfikacja (PDF)