Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburska spółka akcyjna (société anonyme), z siedzibą przy ulicy du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowana w rejestrze luksemburskim Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés, Luksemburg) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy bezpośrednio poprzedzające Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w Le Royal Hotels & Resorts, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg.

Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów w siedzibie Spółki lub e-mailem, przesyłając zapytanie na adres AGM@playcommunications.com.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę:

  • odwiedzić naszą stronę internetową www.playcommunications.com;
  • skontaktować się z Sekretarzem Spółki pod następującymi numerami:

+352 286848-124, +352286848-128, +352 621833899, od 10 rano do 6 po południu. (CET) od poniedziałku do piątku;

  • wysłać nam e-mail na następujący adres: AGM@playcommunications.com

PCSA Consolidated Financial Statements Year end 2017 (PDF)  
PCSA Separate Financial Statements Year end 2017 (PDF)  
Performance Incentive Program V2 (PDF)  
Play Communications S.A. AGM Attendance Proxy and Voting Form 7 June 2018 (PDF)  
Play Communications S.A. AGM Convening Notice 7 June 2018 (PDF)  
Value Development Program 4 bis (PDF)