Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcji („Powiadomienie”), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) od Wojciecha Danieluka, który pełni funkcję dyrektora ds. IT i Transformacji w P4 sp. z o.o. podmiocie w pełni zależnym od Spółki. Powiadomienie (załączone do raportu) dotyczy zakupu 6140 akcji.

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

Notification of transactions in accordance with article 19 of the MAR (PDF)