Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018:

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany dnia 4 marca 2019 roku.

Następnego dnia po publikacji wyników, odbędzie się konferencja telefoniczna z możliwością zadawania pytań.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej relacji inwestorskich http://www.playcommunications.com.

Dodatkowo Spółka ogłasza, iż nie będzie publikować kwartalnego raportu skonsolidowanego za 4 kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 sekcja 1, punkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.