Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku okresu stabilizacji kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zasady stabilizacji przedstawione zostały w prospekcie Spółki zatwierdzonym w dniu 30 czerwca 2017 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego – Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Funkcję menedżera stabilizacji pełnił spółki J.P. Morgan Securities plc. Okresem stabilizacji kursu akcji był okres od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Przedziały cenowe, w ramach których przeprowadzono stabilizację (dla każdej z dat przeprowadzania transakcji stabilizacji):

Data Liczba Akcji Przedział cenowy (PLN) System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
27/07/2017 6,855,021 34.04 – 36.00 WSE
28/07/2017 185,063 35.40 – 35.97 WSE
31/07/2017 0 B/D WSE
01/08/2017 0 B/D WSE
02/08/2017 0 B/D WSE
03/08/2017 616,751 35.90 – 36.00 WSE
04/08/2017 57,769 36.00 – 36.00 WSE
07/08/2017 75,935 35.81 – 36.00 WSE
08/08/2017 87,239 35.85 – 36.00 WSE
09/08/2017 435,074 35.90 – 36.00 WSE
10/08/2017 280,735 35.90 – 35.99 WSE
11/08/2017 225,132 35.87 – 35.98 WSE
14/08/2017 190,862 35.90 – 35.99 WSE
15/08/2017 Giełda Nieczynna B/D WSE
16/08/2017 242,475 35.77 – 35.95 WSE
17/08/2017 550,000 34.02 – 35.84 WSE
18/08/2017 250,000 33.90 – 34.53 WSE
21/08/2017 200,000 33.89 – 34.31 WSE
22/08/2017 200,000 33.66 – 35.69 WSE
23/08/2017 200,000 35.80 – 35.99 WSE
24/08/2017 200,000 35.71 – 35.99 WSE
25/08/2017 200,000 35.68 – 36.00 WSE
Łącznie 27/07/2017 –  25/08/2017 11,052,056    

W związku z powyższym w stosunku do akcji Spółki nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne.

Opcja dodatkowego przydziału nie została wykonana. 11.052.056 akcji pożyczonych J.P. Morgan Securities plc jako menedżerowi stabilizacji na okres stabilizacji zostanie zwrotnie przeniesione na akcjonariusza sprzedającego. W rezultacie, łączna liczba akcji sprzedanych w ramach oferty wynosi 110.520.565 akcji.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.