Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Zarządu GPW nr 948/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.708.444 (trzy miliony siedemset tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje”). Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 18 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „LU1642887738”.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR