Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) Nr 524/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 3.708.444 (trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, oraz oznaczyć je kodem LU1642887738 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR