Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. otrzymała od spółki J.P. Morgan Securities plc działającej jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 30 czerwca 2017 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego – Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) („Prospekt”) sporządzonego w związku z (i) pierwszą ofertą publiczną nie więcej niż 121.572.621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) przez Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”), następujące informacje o działaniach stabilizujących podejmowanych na GPW w okresie od 04 sierpnia do 10  sierpnia 2017 r. przez Menedżera Stabilizującego:

Data Liczba Akcji Przedział cenowy (PLN) System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
04/08/2017

57,769

36.00 – 36.00

WSE

07/08/2017

75,935

35.81 – 36.00

WSE

08/08/2017

87,239

35.85 – 36.00

WSE

09/08/2017

435,074

35.90 – 36.00

WSE

10/08/2017

280,735

35.90 – 35.99

WSE

Łącznie 04/08/2017 –  10/08/2017

936,752

   
Łącznie 27/07/2017 –  10/08/2017

8,593,587

   

W związku z Ofertą, Menedżer Stabilizujący lub jego podmioty powiązane albo przedstawiciele mogą zawierać transakcje na GPW w celu zapewnienia, że cena rynkowa Akcji kształtować się będzie na poziomie wyższym niż poziom, który istniałby w innym przypadku, w okresie 30 dni kalendarzowych po Dniu Pierwszego Notowania (zgodnie z definicją w Prospekcie). Powyższe działania stabilizujące, jeżeli zostaną wszczęte, prowadzone będą zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie w sprawie stabilizacji”).

Działania stabilizujące zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem w sprawie stabilizacji. W szczególności informacje dotyczące wszystkich transakcji stabilizacji podejmowane przez Menedżera Stabilizującego zostaną podane przez Spółkę do wiadomości publicznej najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia takich transakcji.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.