Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) 121.572.621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje Oferowane”).

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: (i) pierwszy okres przyjmowania zapisów: 4-7 lipca 2017 r., (ii) drugi okres przyjmowania zapisów: 8-12 lipca 2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Uprawnionych Pracowników: 4 -12 lipca 2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych: 14-18 lipca 2017 r.

Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 19 lipca 2017 r.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych wyniosła 36,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną, zaś ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników wyniosła 30,60 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży Akcji Oferowanych przydziału 121.572.621 Akcji Oferowanych, w tym: 5.980.249 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, 157.367 Akcji Oferowanych Uprawnionym Pracownikom oraz 115.435.005 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, w tym Akcji Dodatkowego Przydziału.

Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych złożonych w pierwszym okresie przyjmowania zapisów wyniosła ok. 63,2%. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych złożonych w drugim okresie przyjmowania zapisów wyniosła ok. 81,6%. Nie było redukcji zapisów Uprawnionych Pracowników.

W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki.

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 121.572.621 Akcji Oferowanych wyniosła 4.376 mln PLN.

Pierwszym dniem notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był 27 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR