Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 27 lipca 2017 roku P4 Sp. z o.o. oraz Orange Polska podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego. Aneks ten zmienia dotychczasowe warunki współpracy, przede wszystkim poprzez przejście z modelu rozliczeniowego opartego o zmienne opłaty (PAY-AS-YOU-GO) na ściślejszą współpracę opartą o zobowiązanie finansowe, w ramach którego Orange Polska zobowiązuje się do obsługi określonej wielkości ruchu. Aneks zakłada współpracę w okresie od lipca 2017 do czerwca 2021 a zobowiązanie finansowe P4 Sp. z o.o. wobec Orange Polska wyniesie 321 mln zł za czteroletni okres współpracy.

Roaming krajowy jest wykorzystywany w celu pokrycia obszarów wiejskich w Polsce, a niniejsza umowa uzupełnia pozostałe umowy roamingu krajowego, zapewniając dostęp do większego pakietu usług klientom PLAY.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR