Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 r., w ramach programów motywacyjnych, o których Spółka informowała w prospekcie emisyjnym (New Performance Incentive Scheme oraz Value Development Program 4), został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 445.01328 EUR z obecnych 30,000 EUR do kwoty 30,445.01328 EUR poprzez emisję 3,708,444 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, w tym 3,170,119 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda objętych po cenie z IPO w wysokości 36 PLN na jedną akcję, tj. łącznej cenie wynoszącej 26,951,064 EUR wyemitowanych do członków Zarządu P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów oraz 538,325 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0.00012 EUR każda, objętych bezpłatnie, gdzie wartość nominalna została pokryta ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, wyemitowanych dla menedżerów i kluczowych pracowników P4 sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR