Zarząd Play Communications S.A. („Spółka„) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie uchwały nr 480/17 z dnia 25 lipca 2017 r. postanowił dokonać w dniu 26 lipca 2017 r. asymilacji:

  1. 5.391.397 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych kodem LU1642887142,
  2. 588.852 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji oznaczonych kodem LU1642887498 oraz
  3. 157.367 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych kodem LU1642887654

– z 243.862.384 (dwieście czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) akcjami tej spółki oznaczonymi kodem LU1642887738.

Akcje objęte asymilacją otrzymały kod LU1642887738.

Z dniem 26 lipca 2017 r. kodem LU1642887738 oznaczonych jest 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR